Tagged: EIT manufacturing

Improve your knowledge of compliant robots

Nov 13, 2022 |

Compliant robots, often incorrectly called collaborative robots, are increasingly being used in various applications, not only in the industry. In order to gain the necessary knowledge and understanding of these technologies, we invite you to a training/workshop, part of which will take place online and part of which will take place in our laboratories. More … read more

Zlepšite svoje vedomosti o silovo poddajných robotoch

Nov 13, 2022 |

Silovo poddajné roboty, často nesprávne nazývané ako kolaboratívne roboty, sa čoraz viac uplatňujú v rôznych aplikáciách nielen v priemysle. Aby ste získali potrebné vedomosti a znalosti o týchto technológiách, pozývame Vás na tréning/workshop, ktorého časť sa odohrá online a časť sa odohrá v našich laboratóriách. Viac na tomto linku: https://eitmanufacturing-east.eu/product/manufacturing-cobot-technology-online-training-bratislava-slovakia/