Tagged: Industry4UM

Záver roka v znamení vzdelávania

Dec 15, 2022 |

Národné centrum robotiky v spolupráci s partnermi zorganizovalo na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky zaujímavé prednášky z praxe. Tieto prednášky boli orientované na študentov, aby získali povedomie o spoločnostiach a ich inovatívnych riešeniach v oblasti digitalizácie výroby a robotiky.Prvou prednáškou bola Optimalizácia vo výrobe a logistike na základe zozbieraných dát z procesov od Industry4UM. Prednáška … read more

The end of the year is marked by education

Dec 15, 2022 |

In cooperation with partners, the National Centre of Robotics Center organized interesting practical lectures at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. These lectures aimed at students to gain awareness of companies and their innovative solutions in the digitization of production and robotics.The first lecture was Optimization in production and logistics based on collected … read more