Naše ciele

 1. Cielený výskum v oblasti robotiky, predovšetkým v oblasti mobilnej a servisnej robotiky, priemyselnej robotiky a medicínskej robotiky.
 2. Podpora študentov pri vytváraní robotických aplikácií.
 3. Vytváranie vlastných robotických systémov schopných nasadenia v rôznych oblastiach hospodárstva a ľudskej činnosti.
 4. Propagácia robotiky a vo všeobecnosti vedy a techniky pre odbornú verejnosť.
 5. Organizovanie podujatí (konferencie, súťaže, a pod.) so zameraním na robotiku.
 6. Budovanie a rozvíjanie centra robotiky v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Ilkovičova 3, Bratislava).
 7. Edukačná aktivita pomáhajúca študentom a odbornej verejnosti v rozvíjaní svojich schopností a znalostí z oblasti robotiky.
 8. Nadviazanie spolupráce s firmami, organizáciami a osobnosťami pôsobiacimi v robotike.
 9. Účasť na projektoch financovaných Európskou úniou, ministerstvami, alebo inými orgánmi zameraných na vzdelanostný rozvoj alebo podporu.
 10. Zvyšovanie úrovne vzdelanosti realizáciou kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít.
 11. Získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností o robotike.
 12. Formovanie osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami.